وزارت فواید عامه

وزارت فواید عامه از وزارتخانه‌های دولت ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی بود. از ابتدای مشروطیت تا سال ۱۳۰۹ ه‍.خ. دایر بود.

در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران ناصرالدین‌شاه وزارت فواید عامه تأسیس گردید. امور مربوط به راه مشتمل بر احداث راه، پل و راهداری با وزارتخانه مذکور بوده است.

در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ادارهٔ تجارت شکل گرفت که بعدها به وزارت فواید عامه تغییر نام یافت. این وزارتخانه در سال ۱۳۰۹ ه‍.خ و سلطنت رضاشاه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و طرق و شوارع تقسیم شد.

 

وزیران وزارت تجارت و فواید عامه ایران به این ترتیب بودند:[۱]

میرزا حسین خان دبیرالملک بدر 1303 ه.ش

میرزا حسین خان پیرنیا مؤتمن الملک

مهدی خان غفاری کاشی از تاریخ ۱۲۲۵ه.ق. تا تاریخ ۱۲۲۵ه.ق.

میرزا ابراهیم خان غفاری معاون الدوله از تاریخ ۱۲۷۶ه.ش. تا تاریخ ۱۲۷۷ه.ش.

محمود خان ناصرالملک همدانی از تاریخ ۱۲۷۷ه.ق. تا تاریخ ۱۲۷۹ه.ق.

حسنعلی خان امیر نظام گروسی از تاریخ ۱۲۸۹ه.ق. تا تاریخ ۱۲۹۰ه.ق.

میرزا صادق خان (صادق) مستشارالدوله از تاریخ ۱۲۹۴ه.ش. تا تاریخ ۱۲۹۴ه.ش.

حسین علاء از تاریخ ۱۲۹۶ه.ش. تا تاریخ ۱۲۹۶ه.ش.

حسنعلی کمال هدایت از تاریخ ۱۲۹۹ه.ش. تا تاریخ ۱۲۹۹ه.ش.

حسین سمیعی از تاریخ ۱۳۰۰-۰۳ه.ش. تا تاریخ ۱۳۰۱ه.ش.

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه از تاریخ ۱۳۰۵ه.ش. تا تاریخ ۱۳۰۶ه.ش.

پانویس